เกี่ยวกับเรา

MR.KUNIHIKO NAGURA

PRESIDENT

NISSEN CHEMITEC (THAILAND) LIMITED

  

 

แนะนำ
บริษัท นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 454/6 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110
     

เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ ที่หลากหลายได้อย่างครบวงจร

เริ่มก่อตั้ง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) โดยเริ่มจากโรงงานขนาดเล็ก ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ทำให้ เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการเพิ่มพื้นที่โรงงาน เครื่องจักร และบุคลากรอย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบัน ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยมีเครื่องจักรและบริการที่หลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบแม่พิมพ์ งานฉีด งานพ่นสี งาน HOT STAMP งานประกอบ เป็นต้น ซึ่งทำให้ เป็นบริษัทที่สามารถผลิตชิ้นส่วนพลาสติกได้อย่างครบวงจร และเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ที่มีขีดความสามารถแข่งขันระดับโลก โดยใช้ความเป็นเลิศในการผลิตและการให้บริการอย่างมืออาชีพ และใช้ปัจจัยที่เรามี ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงปัจจัยบวก และลบ ทั้งจากภายใน และภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ทิศทางและกลยุทธ์ และผลกระทบต่อความสามารถของบริษัท

 

การให้ความสำคัญต่อลูกค้า
เราให้ความสำคัญในข้อกำหนดที่ลูกค้าร้องขอ, ข้อกำหนดที่จำเป็นต้องมีในผลิตภัณฑ์ แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ระบุ, การตอบสนองในการประสานงานอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์, การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการทำงานหรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการ, การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและการป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา และการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นอันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ราคาในการซื้อขายเป็นที่น่าพอใจ และป้องกันการเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหลุดลอดไปถึงลูกค้าได้

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบในการปกป้องสภาพแวดล้อมของโลก มีความมุ่งมั่นและตั้งใจยกระดับการปกป้องสภาพแวดล้อม  โดยผ่านการดำเนินกิจกรรมทุกประเภทขององค์กร